: ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สามารถมารับแผ่นข้อสอบ Pre - onet ได้ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส่วนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ฝั่งพิจิตร สามารถมารถรับได้ที่ศูนย์ประสานงานจังหวัดพิจิตร (ศน.ศุภวรรณ ทุนกาศ) ได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป / แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับข้าราชการบำนาญ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th