: ขอเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา จากวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2557 เป็นวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2557 (อ้างถึงหนังสือ สพม.41 ที่ ศธ 04271/ ว2621 ลว 4 ส.ค. 57 และหนังสือ สพม.41 ที่ ศธ 04271/ ว2653 ลว 5 ส.ค. 57) /คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ / ขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัด สพม.41 ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เฉพาะ ม.1 กับ ม.4 ) รายละเอียดของหนังสือ ส่งทาง E-Office เรียบร้อยแล้ว