14 พฤศจิกายน 2560
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
19 ตุลาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 สพม.41 (รายละเอียด)(หมายเหตุประกอบงบ)
12 กันยายน 2560
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
9 สิงหาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
17 กรกฎาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
7 มิถุนายน 2560
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
5 พฤษภาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
4 เมษายน 2560
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 สพม.41 (รายละเอียด)